'Viertakt' Visie

Onze visie bouwt op het op heden meest recente (UHasselt & KPMG-) onderzoek (op vraag van VLAIO & FIT) naar het ecosysteem van incubatoren en acceleratoren (I/A) in Vlaanderen (finaal rapport dd. 23 mei ’19). We hanteren de in deze studie vooropgestelde conceptuele definitie van een incubator:

“Een incubator is een entiteit die pre-startups en startups gedurende hun eerste levensjaren ondersteunt door het aanbieden van fysieke infrastructuur, geïntegreerde bedrijfsondersteunende programma's/dienstenpakket en netwerken waarmee deze bedrijven zich kunnen ontwikkelen”.

WI zicht op Kweekhof min
WI zicht op Kweekhof min

Aangezien we geen “vaste termijnprogramma’s i.f.v. een groeitraject” aanbieden, positioneren we ons niet als een Accelerator, al verlenen we wel ook groeiende startups en scale ups toegang tot ons een lerend netwerk, daar waar dit kennisdeling, kennisborging, mentorschap en co-creatie kan bewerkstelligen. Door het geïntegreerd dienstenpakket en het faciliteren van netwerking, onderscheiden we ons van een aanbod met louter een huisvestigingscomponent.

Alhoewel er verschillende praktijken van doorlooptijd worden gebruikt, opteren we (na benchmark-analyse) voor een termijn van maximaal 3 jaar waarbinnen de huurders in situ verblijven. Eventuele uitzonderingen kunnen na evaluatie afgewogen worden.

DE KWEKERIJ
is regionaal geënt

DE KWEKERIJ is regionaal geënt

0 %

van de innovatieve ondernemingen die van een I/A gebruik maken wenden zich tot een initiatief in de eigen provincie.

Ons Viertakt

Uit de analyse van de vraagzijde (cfr. voornoemde studie) destilleren we dat de behoefte van huurders van een I/A niet prioritair infrastructureel van aard is, maar wél:

1. Toeleiding tot (additionele) financieringsverschaffers.

2. Introductie tot generieke (sector-overschrijdende) en/of meer gespecialiseerde peer-to-peer netwerken.

3. Aan (toeleiding tot) specifieke opleidingen een nood.

4. Aan het engageren/consulteren van experten & adviseurs.

Ons Viertakt

Uit de analyse van de vraagzijde (cfr. voornoemde studie) destilleren we dat de behoefte van huurders van een I/A niet prioritair infrastructureel van aard is, maar wél:

1. Toeleiding tot (additionele) financieringsverschaffers.

3. Aan (toeleiding tot) specifieke opleidingen een nood.

2. Introductie tot generieke (sector-overschrijdende) en/of meer gespecialiseerde peer-to-peer netwerken.

4. Aan het engageren/consulteren van experten & adviseurs.

Inspirerende Trends

Flanders DC gaf recent het woord aan vijftig creatieve ondernemers, artiesten en denkers actief in verschillende sectoren. Hoe kijken zij vooruit? Welke nieuwe businessmodellen, processen, structuren, ideeën en werkwijzen mogen of zullen volgens hen het daglicht (na corona) zien?

Flanders DC
Steven Van Belleghem

Steven Van Belleghem

“Marketing in de roaring twenties? Digitaal is het minimum van de verwachtingen, het verschil wordt gemaakt op menselijk en maatschappelijk vlak!”

Jonathan Holslag

Jonathan Holslag

“Meer lokale economie betekent sowieso meer economische kansen op langere termijn en dus hopelijk meer mensen die de welvaart verwerven en aansluiten. Schoonheid, fierheid en duurzaamheid als bron voor een sterke lokale economie. We mogen dat perspectief niet opgeven.

Barbara Vetters
Marion Debruyne

Marion Debruyne

“De creatievelingen zijn vooral actief in sectoren zoals media, vormgeving, mode, maar ook in kennisberoepen. En de belangrijkste these: ze zullen de komende jaren de drijvende kracht zijn achter waarde- & jobcreatie en innovatie… AI neemt het van de mens over. Wat overblijft zijn die taken die een computer niet aankan, namelijk die waarvoor je onverwachte associaties moet maken, een probleem met een nieuwe blik moet bekijken, of moet samenwerken vanuit verschillende expertises. M.a.w. waarvoor je creatief moet denken. Technologieplatformen maken anderzijds creativiteit ook toegankelijker. Iedereen is tegenwoordig contentcreator.”

Caroline Pauwels

Caroline Pauwels

“In een samenleving die individualiseert en waar de sociale media vooral maken dat we alleen nog contact hebben met gelijkgestemden, hebben we verhalen nodig die ons, desondanks, met elkaar kunnen verbinden, en hebben we evenementen nodig die ons samenbrengen… een samenleving die haar creatieve geesten niet voedt, verwildert.”

Laat dit ook onze visie zijn: onze besproken viertakt als brandstof voor een creatief ecosysteem op mensenmaat dat lokaal geënt, verbindend en maatschappelijk verantwoord is.

Laat dit ook onze visie zijn: onze besproken viertakt als brandstof voor een creatief ecosysteem op mensenmaat dat lokaal geënt, verbindend en maatschappelijk verantwoord is.

Profilering doelgroepen & missie

Een heterogene scope qua huurdersprofielen creëert een vruchtbare voedingsbodem voor een open ecosysteem in een middelgrote stad als Lier. Wanneer teveel nichespelers in één incubator samen worden gezet, heerst het risico dat zij zich op zichzelf terug plooien. Dan wordt er immers wegens concurrentiepositie niet geparticipeerd aan connectie en co-creatie. Vandaar de geadviseerde heterogene mix.

coworking plek

In concreto fungeert
DE KWEKERIJ als:

In concreto fungeert DE KWEKERIJ als:

Een kraamkamer voor innovatieve, creatieve en circulaire ondernemers, O&O activiteiten en zachte maakbedrijvigheid. Deze ondernemers kunnen hun activiteit zowel in hoofd- als bijberoep uitoefenen of als freelancer opereren. Uit onderzoek van Acerta blijkt dat hoe jonger de ondernemer activiteiten in bijberoep start, hoe groter de kans dat hij/zij de stap naar zelfstandigheid in hoofdberoep zet. Het is dan ook van groot belang in te zetten op het inspireren en ondersteunen van jonge ondernemers, meer dan ooit gedreven door maatschappelijke impact. Anderzijds blijkt dat de levensvatbaarheid van ondernemingen groter is bij meer mature en geconnecteerde ‘(door)starters’ (cfr. Startit@KBC).

Barbara Vetters

Intussen is gedurende bijna een decennium jaarlijks het aantal starters in België aan het stijgen, aldus o.m. Vlerick Business School, Unizo, Trends Business Information (TBI) & Graydon. De vraag naar mentoring groeit exponentieel mee.

Ondernemers op zoek naar hun waardepropositie en een schaalbaar businessmodel, vinden in DE KWEKERIJ een uitvalsbasis. Veelal gaat het initieel om eenmanszaken, waar ook de prijszetting van de deelwerkplekken op gericht is. Van zodra een huurder-ondernemer voor meerdere vennoten of medewerkers in dezelfde deelwerkplek een bureau/atelier wil huren, moedigt de prijszetting hen aan om hun groeibedrijf verder vorm te geven buiten de incubator. Van zodra ondernemers de site ontgroeien, kunnen ze begeleid worden in de doorstroming naar reguliere bedrijvencentra, kantoren of beschikbare handelsruimte met grotere huur- of koopunits op het Lierse grondgebied.

DE KWEKERIJ...

Logo De Kwekerij
Icon De Kwekerij
… is een plek waar Lierse en regionale ondernemingen, scholen, makers, kunstenaars en inwoners samen werken, maken en leren. De plek ent zich op het historische hart van de stad en teert op een rijke, lerende geschiedenis. De lerende ziel van de voormalige Rijkskweekschool en de architecturale waarde van de lichtrijke en ruime gebouwen bieden na de renovatie niet alleen een unieke interieursetting maar ook verbinding met groeneilanden in de doorwaadbare binnentuinen.
Icon De Kwekerij
… richt zich op ondernemers en professionals op zoek naar een buitengewone werkplek. Verwacht u aan een hedendaagse kantoor- & atelierinfrastructuur in combinatie met de informele gezelligheid van een ontmoetingsplek die wemelt en inspireert. DE KWEKERIJ is een inspirerende omgeving voor zakelijke ‘nomaden’ die de dagelijkse pendelgesel willen vermijden of uit hun huiselijke flow willen breken vanuit de behoefte aan connectie met andere ondernemers.
Icon De Kwekerij
… is een aanjager van exploratie en reflectie. De ziel van de site stelt denken op scherp, jaagt ideeën aan om een creatief praktijkkader vorm te geven, om competitiviteit op te krikken én innovatieversnelling te schragen.
Icon De Kwekerij
… wordt geconcipieerd als ‘dubbele helix’ van het Lierse ondernemers-DNA. Dubbel, omdat de incubator enerzijds ondernemers (boven)lokaal verbindt en anderzijds ook connectie maakt tussen hen en de curerend-adviserende partners. Zodoende verleent DE KWEKERIJ de gebruiker-ondernemer via info- & netwerksessies toegang tot experten, incl. captains of industry. Voor de levensvatbaarheid én duurzame groei van het ondernemersweefsel genereert de noodzakelijke verbinding tussen beiden een multiplicatoreffect (1 + 1 = 3).
Icon De Kwekerij
ontzorgt de ondernemer door aangename deelwerkplekken of ateliers ter beschikking te stellen, hierbij alles regelend voor hen op het vlak van toegangscontrole, beveiliging, vergader- & opbergfaciliteiten, onderhoud, cleaning, nutsvoorzieningen, verzekeringen,… Naast deze ruimtelijke faciliteiten, geeft de incubator zijn gebruikers ook visibiliteit op de website en in haar andere communicatiekanalen. DE KWEKERIJ nodigt zijn huurders en partners uit op infosessies, netwerkevents, workshops en coachingtrajecten, en introduceert zijn gebruikers dankzij zijn partners (u allen) bij (ervarings)deskundigen en adviseurs.
Icon De Kwekerij
… biedt aanvullend polyvalente ruimte voor lezingen, workshops, concerten, livestreams, debatten,  prijsuitreikingen, vernissages, filmvoorstellingen en zoveel meer. DE KWEKERIJ staat open voor samenwerking met zijn partners om het gebruik van de polyvalente ruimten ook op maat van hun behoeften af te stemmen (al dan niet bijvoorbeeld i.f.v. zitdagen) en bij gemeenschappelijke organisatie/programmatie als gastheer te fungeren.  = aardt tot slot, in fertiele grond. Het complementair urban farming – project op de site levert letterlijk rijke hummus voor educatie en transitie inzake duurzaam ondernemen binnen een lokale voedselstrategie.